Här finns länkar till myndigheter, organisationer med flera. Det finns också länkhänvisningar till skolmaterial för lärare och elever.

Svenska GMO-myndigheter

Svenska myndigheter som förutom Gentekniknämnden har ansvar för genteknikfrågor:

Genvägen är genteknikmyndigheternas gemensamma webbportal med information om lagstiftning och regler som rör GMO. Denna webbplats dubblerar vår webbplats genteknik.nu när det gäller lagstiftning och regler.

Webbplatser med information om sjukdomar hos människa

Du som vill veta mer om sjukdomar hos människa kan hitta mer information på:

 • 1177 Vårdguiden är en en tjänst från Sveriges landsting och regioner där man bland annat kan få fakta och råd om sjukdomar och hälsa.
 • Socialstyrelsen är en är en statlig myndighet under Socialdepartementet arbetar med frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. De har bland annat information om ovanliga sjukdomar.

Etik-webbplatser

Det finns flera organisationer i världen som diskuterar bioetik, nedan följer några exempel:

Företag och organisationer

Här följer olika exempel på företag, branschorganisationer, miljö-, lantbruks- och konsumentorganisationer som arbetar med bio- och genteknikfrågor. Detta är ett urval av företag och organisationer. Det finns fler.

Myndigheter, rådgivande organ, internationella riktlinjer och liknande

Här finns bland annat de länkar som också finns på Genvägen en webbportal för genteknikmyndigheter:

 Andra länkar av intresse

 • Bioscience explained är en webbtidskrift för lärare i biologi och naturvetenskaper.
 • Control Freaks: Två amerikanska forskare som tillsammans med sina studenter relativt enkelt förklarar odling, ogräs, ogräsbekämpning och GMO.
 • DNA Learning Center har som uppgift att ge kunskap om genetik till bland annat elever.
 • Genetiskt modifierade växter: En webbresurs om GM-växter som har som mål att att ge inspiration och stöd till lärare och elever som arbetar med frågor som rör genmodifierade växter.
 • Learn Genetics har som uppgift att överföra kunskap inom naturvetenskap till lekmän, till exempel elever. De fokuserar på genetik och andra områden inom de så kallade livsvetenskaperna (Life Science).
 • Mistra Biotech är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inriktat på  bioteknik.
 • Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. I NFC ingår också de forensiska laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NCF är det som tidigare hette SKL.
 • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik är en organisation med målet att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik.
 • Nationellt resurscentrum i kemi (KRC) är en organisation med målet att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får en höjd kompetens och ökat intresse för kemi. De har utarbetat ett flertal kompendier med olika teman som kan ge stöd för kemiundervisningen.
 • Rikstermbanken: Svenska biotermgruppen (nedan) är en del av Rikstermbanken. Rikstermbanken är en databas med facktermer.
 • SAOL: Svenska akademiens ordlista på nätet.
 • Svenska biotermgruppen: Hittar på nya termer på svenska inom bland annat molekylärbiologin. Där kan du söka på begrepp och få reda på hur de definieras och vilka ord du istället bör använda på svenska.

(uppdaterad 2017-06-14)