Snorkelgener identifierade

Det finns två huvudgrupper av ris, bergsris som odlas på vanlig åkermark och sumpris som odlas på vattendränkta fält. Sumpriset har en unik förmåga att förlänga sin stjälk när vattennivån stiger. Stjälken kan förlängas så mycket som 25 cm per dag och riset kan överleva upp till 15 dagar under vatten. Nu har japanska forskare…

Konventionell och genmodifierad majs påverkan på ängsskinnbaggar

I Europa odlas majs som genmodifierats för att motstå angrepp från bland annat majsmott. En annan skadegörare på majs, majsrotbaggen introducerades till Europa från USA för cirka 15 år sedan. Denna insekt tillhör ordningen skalbaggar och kommersiella sorter som är resistenta mot majsrotbaggen finns på marknaden. Odling av insektsresistenta grödor Bt-grödor skulle kunna ha en negativ effekt…

Antibiotikaresistenta jordbakterier i fält med genmodifierad majs

Att studera förekomst och mångfald av antibiotikaresistensgener i jordbakterier, och dessa geners möjligheter att överföras horisontellt (överföring av genetiskt material till annan än avkomman), är nödvändigt för att kunna uppskatta sannolikheten för ekologiska (och möjligtvis kliniska) konsekvenser av en eventuell överföring av gener från genmodifierade växter till jordbakterier. Franska och schweiziska forskare har undersökt förekomsten…

Genflöde mellan raps och åkerkål

Det ligger i geners natur att sprida sig och att odlade grödor, via sitt pollen, har möjlighet att befrukta vilda släktingar, och därmed sprida sina gener är oomtvistat. Denna fråga har dock inte aktualiserats förrän de genmodifierade grödorna började odlas kommersiellt. Eftersom man vet vilken gen som introducerats i grödan är det relativt enkelt att studera…

Insektsresistent majs och marklevande mikroorganismer

Genmodifierade Bt-grödor producerar insektsgift i form av så kallade cry-proteiner. Dessa proteiner kan frigöras till marken via nedbrutet växtmaterial, utsöndring från grödans rötter och pollen. Forskare i USA har under fyra odlingssäsonger (2003-2006) studerat hur dessa proteiner påverkar de marklevande mikroorganismerna. Tre majssorter som är resistenta mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och en majssort som är resistent…